http://www.mindbrainchildactivity.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

 โปรแกรม Mind Brain

การทดสอบของศูนย์

 บทความน่าสนใจ

 ให้คำปรึกษาปัญหาเด็ก

 ภาพสถานที่

 ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กเชียงใหม่

งานวิจัยที่น่าสนใจ

สมาธิสั้น (ADHD) vs (SPD)

พัฒนาการเด็ก Developmental

การบูรณาการประสาทความรู้สึกสมองของเด็ก SI

หนังสือแนะนำ

22 เหตุผลที่ทำไมเด็กถึงนั่งนิ่งๆ อยู่กับที่ไม่ได้

บุตรของท่านมีปัญหาพฤติกรรม หรือปัญหาเกิดจากความบกพร่องของการบูรณาการประสาทความรู้สึก

เคล็ดลับสำหรับเด็กที่มีปัญหาการบูรณาการระบบประสาทความรู้สึก (Sensory Processing Disorder) ไม่ให้วุ่นวายในฤดูการท่องเที่ยว

เมื่อปัญหาในการบูรณาการประสาทความรู้สึกสมองส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก

เด็กติดแม่ งอแง ร้องไห้ ไม่ยอมไปโรงเรียน อาจเป็นสัญญาณของปัญหาความเครียด หรือปัญหาภาวะวิตกกังวลต่อการแยกจาก (Separation Anxiety)

ปัญหาการบูรณาการประสาทความรู้สึกในเด็กอัจฉริยะ ปัญญาเลิศ (Gifted Child)

เด็กคลอดก่อนกำหนด และเด็กอัจฉริยะ ปัญญาเลิศ (Gifted Children)

The Vestibular Sense/ระบบรักษาสมดุลการทรงตัว

ปัญหาการบูรณาการประสาทความรู้สึกพื้นฐานในเด็กที่คลอดก่อนกำหนด

The Tactile Sense; ระบบการรับสัมผัส

The Proprioceptive Sense ระบบกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ

ปัญหาพฤติกรรม (Behavior problems) ที่พบร่วมกับการบูรณาการประสาทความรู้สึกที่บกพร่อง (SID)

ปัญหาในการบูรณาการณ์ประสาทความรู้สึกพื้นฐานของเด็กที่ควรรู้

ภาวะหลีกหนีการสัมผัส TD

Sensory Integration & Sensory Integration dysfunction

ทักษะการเขียน : Handwritting

Special Education

สินค้า

 Siren Whistle

สถิติ

เปิดเว็บ03/08/2010
อัพเดท10/11/2023
ผู้เข้าชม984,061
เปิดเพจ1,199,970

ความไวทางระบบประสาทสัมผัสของเด็ก Gifted

ความไวทางระบบประสาทสัมผัสของเด็ก Gifted

Sensory sensitivities of gifted children

การศึกษา ความไวทางระบบประสาทสัมผัสของเด็ก Gifted

เด็ก Gifted จะมีระบบประสาทสัมผัส ในการรับ และตอบสนองข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป จากการศึกษาของ Galton ได้ศึกษาใน เด็กที่มี IQ สูงกว่าเด็กทั่วไป พบว่าเด็กใช้ cognitive skill ในการทำงานมากกว่า แต่มีข้อมูลที่พบว่า 20-25% ของเด็ก Gifted มีความยากลำบากในการเข้าสังคม และแยกตัวออกจากสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากหลายๆ ปัจจัย รวมถึง sensory processing

Giftedness

หมายความว่า เป็นผู้ที่มีความสามารถที่โดดเด่น มีการใช้ทักษะความสามารถได้ดี มีสติปัญญาสูง มีความฉลาดในการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการเป็นผู้นำ สำหรับการศึกษานี้ ได้ใช้แบบประเมินสติปัญญามาตรฐาน Wechsler Intelligence Scales for Children-Third Edition ซึ่งเด็กจะต้องได้คะแนนสูงกว่าค่ากลางของการทดสอบ

Sensitivity of gifted children

มีหลายๆ งานวิจัยที่พบว่า เด็ก Gifted อาจมีการตอบสนองที่ไวกับตัวกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมอย่างมาก Silverman กล่าวว่า บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ มีการตอบสนองไว มีไหวพริบไว มีความกระตือรือร้น และ perfectionism มักมีความเชื่อมโยงกับเด็ก Gifted

Sensory integration

ทฤษฏีการบูรณาการประสาทความรู้สึก ของระบบประสาทที่สมองเกิดการจัดการหรือจัดระเบียบสิ่งเร้าความรู้สึกเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ สมองประมวลผลข้อมูลจากสิ่งเร้าหลายทาง ที่จะสร้างความสมดุลภายใน และเกิด Adaptive response ผ่านกระบวนการ modulate ของระบบประสาท ซึ่ง Wilbarger และ Stackhouse ให้ความหมายของ sensory modulation ว่าเป็นปริมาณของความรู้สึกของกลไกกระบวนการประมวลผลความรู้สึก เช่น ระดับความเข้ม และคุณภาพของการตอบสนอง มีการประมวลผลที่เป็นไปตามสิ่งแวดล้อม ตัวกระตุ้น ที่อยู่ในช่วง optimal performance และ Ayres กล่าวว่า sensory modulation เป็น Dynamic process ที่ช่วยให้บุคคลทำงานได้ดีเมื่อมีปฏิสัมพันธ์ และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ เมื่อเด็กได้รับ sensory input ที่ไม่ถูกต้องชัดเจน เกิดจากความบกพร่องทางการบูรณาการประสาทสัมผัส ซึ่งเป็นความสามารถในการประมวลผลข้อมูล และการตอบสนองที่เกิดความวุ่นวาย ล่าสุดมีการวิจัยว่า Gifted มีความเสี่ยงที่จะมีความไวทางระบบประสาทที่รุนแรง และความไวทางอารมณ์และร่างกาย ต่อสภาพแวดล้อม ที่อาจส่งผลในการปรับตัวทางสังคม  

ผู้เข้าร่วม และวิธีการ

ข้อมูลถูกรวบรวมจากเด็ก Gifted จำนวน 80 คน อายุ 6-7 ปี ที่เข้าร่วมโครงการ Gifted ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยให้ผู้ปกครองตอบแบบสอบถาม Sensory Profile มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การเปรียบเทียบความไวทางประสาทสัมผัสของเด็ก Gifted กับเด็กปกติ 2) เพื่อทดสอบและเปรียบเทียบความสอดคล้องภายในของ sensory profile และ sensory factors

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่าเด็ก Gifted มีระบบประสาทที่ไวต่อสิ่งแวดล้อม และการตอบสนองทางอารมณ์และพฤติกรรมที่ไวกว่าเด็กทั่วไป และการเปรียบเทียบความสอดคล้องภายใน พบว่ามีความสอดคล้องกันระหว่างทั้งสองกลุ่ม

การอภิปรายผล

เด็กที่มีสติปัญญาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย จะสามารถใช้ทักษะการรู้คิดที่ดีกว่าเด็กทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม เด็ก Gifted ก็ยังมีปัญหาการเข้าสังคม และมักจะแยกตัวออกจากสังคม นอกจากนี้เด็กยังมีอารมณ์ที่อ่อนไหวง่าย และตอบสนองอย่างรวดเร็ว กว่าเพื่อนที่อยู่วัยเดียวกัน  เด็กมีความไวของระบบประสาทต่อสภาพแวดล้อมที่มากกว่าเด็กทั่วไป จึงส่งผลให้เมื่อเด็กได้รับการกระตุ้นประสาทสัมผัสที่เข้ามาทำให้เด็กเกิดความรู้สึกไม่สบายหรือปลอดภัย และเกิดการตอบสนองที่เป็นพฤติกรรมและอารมณ์ ซึ่งจริงๆแล้วเด็กเหล่านี้มีความบกพร่องทางการประมวลผลระบบประสาท ที่จะนำไปสู่ปัญหาการทำงาน และปัญหาทางอารมณ์ นอกจากนี้ผู้ที่มี sensory over responsivity พบว่า พวกเขามีปัญหาทางอารมณ์ เช่น หงุดหงิด โมโห ก้าวร้าว หรือหลีกหนี ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาที่ทำงานกับเด็ก Gifted อาจนำไปประยุกต์ เช่น การพัฒนาการจัดที่นั่งของเด็กในชั้นเรียน หรือการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็ก เพื่อพัฒนาการประมวลผลทางประสาทสัมผัสและเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็ก และเพื่อให้ทราบถึงการประมวลผลสิ่งเร้าประสาทสัมผัสที่แตกต่างของเด็ก Gifted โดยต้องเข้าใจว่ามีผลกระทบต่อเด็กทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งเด็กเหล่านี้อาจแสดงปฏิกิริยาหรือการตอบสนองที่แตกต่างไปจากเด็กทั่วไป และต้องเข้าใจถึงความไวทางประสาทสัมผัสของเด็ก ว่าพวกเขาไม่ได้จงใจแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในบ้าน และปรับเปลี่ยนเทคนิคการเลี้ยงดูบนพื้นฐานของความเข้าใจเด็ก

Douglas R. Gere, Steve C. Capps, D. Wayne Mitchell, Erin Grubbs.(2009).

American Journal of Occupation Therapy, 64, 288-295

แปลและเรียนเรียงโดย Mind Brain & Body Child Development Center

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view